Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg online Belépőjegy vásárlási rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

I. Szolgáltatói/Üzemeltetői adatok

· Cégnév: Kardos Labor Kft.
· Székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5.
· Adószám: 10567007-2-42
· Cégjegyzékszám: 01-09-077505
· Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság
· Szerződés nyelve: magyar
· Telefon:06 1 402-0478

A Szolgáltató jellemzően egyben a rendezvény szervezője, de egyes esetekben külső, harmadik felet felkérhet a rendezvény szervezésére (Rendezvényszervező).

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A honlap nem webáruház, termékeket nem forgalmaz, de az oktatási anyagok letöltését, illetve szemináriumon való részvételt (továbbiakban Belépőjegy) díjfizetéshez kötheti. Ezekhez regisztráció szükséges. Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

A Vásárló a „Jelentkezés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

2. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.

3. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.energiatudatosotthon.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

5. Amennyiben a Vásárló feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére vagy regisztrál a korlátozott hozzáférésű tartalmak elérése érdekében, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum kéthetente egy alkalommal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – e-mail útján – bármikor megtilthatja.

6. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes használat során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el (ld. Adatkezelési Tájékoztató). Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

III. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

A vételár kiegyenlítése: a Rendezvényt megelőző 8. napig.
A fizetési módok: készpénzben (a Szolgáltató irodájában) vagy átutalással (a Szolgáltató visszaigazolásban feltüntetett bankszámlaszámára), amelyről a szolgáltató a fizetés módjának megfelelően átutalásos vagy készpénzfizetési számlát állít ki.
A jegyek átvétele: a Vásárlót Rendezvényen való részvételre a helyszínen bemutatott, a fizetés teljesüléséről szóló kinyomtatott e-mail, készpénzes számla vagy az átutalási visszaigazolás jogosítja fel.
A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

IV. Elállás a szerződéstől

A vásárlás a „Jelentkezés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg.
A Szolgáltató saját hatáskörében a rendezvényt megelőző 20. napig a befizetett díj 20%-nak visszatartásával (a rendezvény alkalmára kifizetett étkezési szolgáltatások térítéseként) a visszatérítést biztosít a Vásárló részére.
A részvételi lemondást követő harminc napon belül a Belépőjegy árának 80%-át a megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Amennyiben az előzetesen meghirdetett időpont a Rendező érdekköreiben felmerült okok miatt megváltozik, a Szolgáltató azt a www.energiatudatosotthon.hu oldalon közli, illetve azzal egyidőben a már regisztrált jelentkezőknek értesítést küld. Amennyiben az új időpontban a Vásárló nem tud részt venni a rendezvényen, a közzététel előtt már kifizetett Belépőjegyét a közzétételtől számított maximum harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett teljes áron visszaválthatja.

V. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

VI. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

2. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Rendezvényszervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

3. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

4. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

5. Rendezvényszervező fenntartja a jogot a Rendezvény programjának vagy az előadók személyének vagy az előadások sorrendjének módosítására, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

VII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, azok továbbítása és közzététele csak a szerző, illetve a forrás (www.energiatudatosotthon.hu) megjelölésével lehetséges.

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.