Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Adatkezelési Tájékoztató

Az adatok kezelésével összefüggésben a Kardos Labor Kft. (továbbiakban: Vállalkozás) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket www.energiatudatosotthon.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Vállalkozásunk által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Vállalkozás, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Vállalkozás tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Vállalkozásunk fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelő megnevezése:
Név: Kardos Labor Kft.
Székhely és levelezési cím: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-077505
Bejegyző cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cégbíróság
E-mail cím: info1@kardoslabor.hu
Telefon: +36-1-402-0478,

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-65554/2013.

Vállalkozásunk kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat, észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Definíciók:

Érintett (a Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelés célja

Vállalatunk a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, megrendelt termékek kiszállításához, másodsorban Vállalatunk szolgáltatásaival kapcsolatos információk közlésére (hírlevél és tájékoztató anyagok küldése) használjuk fel.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti Vállalkozásunktól az 1. pontban feltüntetett levelezési címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén, a rendelés teljesítését követően automatikusan törlődnek az Ön által megadott személyes adatok a rendszerünkből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától leiratkozásig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Kezelt adatok köre

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, melyet a regisztráció vagy a megrendelési folyamat során kötelezően meg kell adnia:

Név
E-mail cím
számlázási adatok (név, cím)
szállítási adatok, ha az nem egyezik a számlázási címmel

Oktatási vagy tájékoztató anyagok letöltéséhez szükséges adatok:

E-mail cím
Az adatok megadását követően e-mailben értesítjük Önt a regisztráció sikerességéről, melyben egy regisztráció aktiválásához szükséges link is található. Ön a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az általunk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookie

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy a Vállalkozás Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön Vállalkozásunktól nem kap további értesítést. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Ön, a saját böngészőjében

hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat,
hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Vállalkozásunk kétféle cookie-t használ:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, így elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével adatokat gyűjtünk névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Természetesen Ön, az adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja fent feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén. Ezek a cookie-k az Ön személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.
Server Log fájljainkban olyan információk kerülnek tárolásra, melyeket az Ön böngészője juttat el a hozzánk. Ezek a következők:

  • referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
  • böngésző típusa/verziója
  • használt üzemrendszer
  • IP-cím
  • a szerver pontos ideje.

Az így nyert adatokhoz kizárólag Vállalkozásunk fér hozzá és ezeket az adatokat, információkat kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk fel.

Hozzászólások a Honlapon

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a Felhasználó profil képe is megjelenik nyilvánosan.

Ha hozzászól cikkeinkhez, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A Honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A Honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

FONTOS: A Honlapon jelenleg nem aktív regisztrációs lehetőség. Amennyiben ez változik, arról látogatóinkat külön felületen értesítjük!

A Felhasználók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A Honlapon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Vállalkozásunk illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

Adatfeldolgozás

Vállalkozásunk a következő adatfeldolgozót veszi igénybe tevékenysége során.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: K+J Számviteli Szolgáltató Kft.
Cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 16
Tevékenység: könyvelés

Az adatfeldolgozó Vállalkozásunkkal kötött szerződés alapján végzi az adatok feldolgozását. Csak és kizárólag az általunk megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel az Ön által megadott személyes adatokat.

Szerződéses partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályaink betartásával kezelni.

Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.

Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Vállalkozásunk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Vállalkozásunk munkatársaihoz fordulhat a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Vállalkozásunk a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Kérheti továbbá, adatainak zárolását

Kérelem esetén zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Önjogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokainkat.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Vállalkozásunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Hírlevél

A Honlapon lehetővé tesszük bárki számára, hogy a regisztrációtól függetlenül is feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevél küldése során, az Ön által megadott adatokat kezeljük.

Ön korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekről. Ezt megteheti levélben, e-mailben az email címre küldött kérelmével, illetve megteheti a hírlevelek alsó részében minden alkalommal megjelölt leiratkozási linkre kattintva. Ebben az esetben minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további hírleveleinkkel, ajánlatainkkal nem keressük meg Önt.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A Honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a Vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) a Vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Látogatói statisztika

Vállalkozás igénybe veszi a Google Analytics webanatilitikai szolgáltatásait.
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. A Honlap Felhasználó külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A Honlapon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltató ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon email címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosultak vagyunk a regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felel.

Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Jelen tájékoztató célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.25 napjától érvényes.